Die Voortrekkers Transvaal

 

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!

 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Horskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Ons Kern

 

 

Grondslag van Die Voortrekkers

God Drie-enig se openbaring aan ons deur die Bybel en die skepping.

 

Wese van Die Voortrekkers

Die Voortrekkers is 'n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hul roeping tot diens.

Met "suksesvol" word bedoel dat elkeen sy volle potensiaal sal bereik deur effektiewe persoonlike leierskap.

 

 

Doelstellings

Die Voortrekkers se 10 doelstellings is universele, nie-kulturele, nie-geografiese beginsels waaraan ons, ons lewens anker. Die Voortrekkerkode word direk uit hierdie doelstellings geformuleer.

Om die geloof in God Drie-enig te vestig; 

Om op alle terreine n Bybels-Christelike lewe te lei;

Om hantering van gesag te ontwikkel; 

Om die Afrikanerkultuur oor te dra en uit te bou en om ons kultuurerfenis te waardeer en te bewaar;

Om uit die verlede van die Afrikaner te neem wat goed is en daarop te bou vir die toekoms; 

Om ons omgewing waar te neem, te waardeer en te bewaar; 

Om tot goeie landsburgers te ontwikkel;

Om leierseienskappe uit te bou en te vestig;  

Om gewoontes van oplettendheid, ondersoek, waardering, selfstandigheid en selfdissipline te ontwikkel;

Om ingesteldheid van diensgerigtheid en diensvaardigheid aan te kweek.

 

 

Voortrekkerkode

Elke lid van Die Voortrekkers strewe daarna om die Voortrekkerkode na te leef, wat soos volg lui:

  1. n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.
  2. n Voortrekker lei n Christelike lewe.
  3. n Voortrekker aanvaar gesag.
  4. n Voortrekker respekteer en bevorder die taal en kultuur van die Afrikaner.
  5. n Voortrekker leer uit die geskiedenis van sy volk en bou die toekoms daarop.
  6. n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.
  7. n Voortrekker is n goeie landsburger.
  8. n Voortrekker neem leiding.
  9. n Voortrekker is oplettend en weerbaar.
  10. n Voortrekker is diensgerig en diensvaardig.
   

 

Ander

Gebiedsplan 2013 - 2017 (opgedateer 2015)

 

Die Voortrekkers Toekomsplan 2017 (Sept. 2014)

 

GDB blitsbeeld portefeuljes 2015

Blitsbeeld 2017

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste